1. Επιδημιολογική Κατάσταση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού

Η χρησιμοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για την σχεδίαση και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Μέχρι πρόσφατα η χώρα μας δεν διέθετε αξιόπιστα στοιχεία για την στοματική υγεία. Την έλλειψη αυτή κάλυψε το πρόγραμμα με την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής και αποτύπωσης της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού σε Πανελλαδική κλίμακα. 
 
 Μερικά στοιχεία για την έρευνα: 
 • Ανάπτυξη ερωτηματολογίων. 
• Συγγραφή εγχειριδίου και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους ερευνητές και τους οδοντιατρικούς συλλόγους.
• Εκπαίδευση – τυποποίηση 20 εξεταστών – οδοντιάτρων για μια εβδομάδα.
• Εξετάστηκαν 5 ηλικιακές ομάδες (5, 12, 15, 35-44 και 65-74 ετών) . 
• 11 νομοί και 6.000 εξεταζόμενοι σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα παρουσία του Υπουργού Υγείας.
• Ενημέρωση του πληθυσμού και των οδοντιάτρων για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη Στοματική Υγεία. 
 
 Μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας: 
• Τα παιδιά 12 ετών έχουν κατά μέσο όρο 2 δόντια χαλασμένα.
• Οι ενήλικες έχουν κατά μέσο όρο 14 τερηδονισμένα δόντια.
• Στους εφήβους 12 και 15 ετών μόνο το 15,8 % και 16,7%  έχει υγιές περιοδόντιο.
• 9 στους 10 ενήλικες πάσχουν από ασθένειες των ούλων.
• Στην ηλικία των 12 ετών το 78,5% έχει μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή.
• 8 στους 10 Έλληνες δεν ακολουθούν ολοκληρωμένη στοματική υγιεινή.
• Το 62% του πληθυσμού  επισκέπτεται τον οδοντίατρο μόνο όταν υπάρχει πόνος ή για αποκατάσταση.


Executive Summary
Τόμος αποτελεσμάτων

2. Διερεύνηση των ανισοτήτων και της ικανοποίησης των χρηστών από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες και σχέση της Στοματικής Υγείας με την ποιότητα ζωής των Ελλήνων

Από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης για την καταγραφή της Στοματικής Υγείας που ολοκληρώθηκε το 2005, διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο τμήμα των αναγκών του πληθυσμού μένει χωρίς θεραπεία, τη στιγμή που ο Έλληνας Οδοντίατρος υποαπασχολείται. Μία ενδελεχής διερεύνηση των αιτίων αυτού του φαινομένου σε συνδυασμό με το βαθμό ικανοποίησης και των κριτηρίων που την καθορίζουν θα μας παρείχε μία πληρέστερη εικόνα για να διαμορφώσουμε τις προτάσεις μας και να προσεγγίσουμε καλλίτερα τη λύση του προβλήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε έρευνα με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στη Στοματική Υγεία των Ελλήνων ανάλογα με κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία και τις παραμέτρους που τα επηρεάζουν, σε συνδυασμό με τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες Υγείας και πώς η κατάσταση της Στοματικής τους Υγείας επηρεάζει τη ποιότητα ζωής και την απόδοσή τους στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της μελέτης συνοψίζονται σε πέντε βασικά στάδια-άξονες έρευνας:
1. Διερεύνηση των οδοντιατρικών αναγκών που δεν έχουν ικανοποιηθεί (unmet needs) εξαιτίας της δομής των υπηρεσιών Υγείας.
2. Ανάλυση της χρήσης των οδοντιατρικών υπηρεσιών και των κοινωνικό-δημογραφικών παραγόντων που την επηρεάζουν.
3. Ανάλυση των κριτηρίων επιλογής της οδοντιατρικής περίθαλψης ανά φορέα παροχής (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας).
4. Διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων του πληθυσμού για την επίσκεψη στον οδοντίατρο (Πρόληψη, Πόνος, Αιμορραγία, Αισθητική κλπ).
5. Καταγραφή της ικανοποίησης από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες.
 
Τα αποτελέσματα μπορούν να συμβάλουν στην τροποποίηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης από μέρους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στοματικής υγείας, ικανής να συντελεί στην μείωση των σχετικών με τη στοματική υγεία ανισοτήτων που εντοπίζονται στην Ελλάδα.

Executive Summary
Τόμος Αποτελεσμάτων

3. Μέτρηση της επίδρασης της αγωγής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης στη Στοματική Υγεία των παιδιών και των εφήβων

H μελέτη που παρουσιάστηκε με τίτλο «Αγωγή Στοματικής Υγείας με Βιωματική Μάθηση σε παιδιά 9 και 12 ετών στο σχολείο», διενεργήθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη,  πριν την έναρξη του Προγράμματος Ενημέρωσης για τη Στοματική Υγιεινή, και η δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωσή του – ύστερα από 6 και 18 μήνες.
Από τη μελέτη προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

•    Η βιωματική μάθηση βρέθηκε πιο αποτελεσματική από τη συμβατική:
–    Στη βελτίωση της στοματικής υγιεινής των παιδιών 9 ετών, έξι μήνες μετά το πρόγραμμα.
–    Στη βελτίωση της στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών 12 ετών, έξι μήνες μετά το πρόγραμμα.
–    Στη βελτίωση της στοματικής υγιεινής και στη μείωση της ουλίτιδας των παιδιών 12 ετών, 6 και 18 μήνες μετά το πρόγραμμα.
•    Η βιωματική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική στους εφήβους.
•    Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών.
•    Επανάληψη του προγράμματος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
•    Ένταξη της αγωγής στοματικής υγείας με βιωματική μάθηση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής για τη βιωματική μάθηση και με την επιστημονική ευθύνη του κ. Κ. Ουλή και της κας Κ. Καββαδία.